Rabit Leopard Butterfly Sealion Sealion Sealion

Конкурс за директора

Управни одбор Историјског архива у Неготину расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У НЕГОТИНУ На конкурс за директора Историјског архива у Неготину, могу се јавити кандидати који испуњавају следеће услове: 1.да има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године 2. да има најмање пет година радног искуства на пословима у култури; 3. да има најмање једну годину радног искуства на пословима у области архивске делатности; 3. да се против њега не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање функције директора. 4. држављанство Републике Србије; 5. општа здравствена способност. Приликом избора кандидата за директора Историјског архива у Неготину, Управни одбор ће ценити и следеће услове: 1. да познаје пословање архивских установа 2. да поседује организаторске способности. Кандидати су обавезни да уз пријаву поднесу следеће доказе: 1. предлог програма рада и развоја Архива за период од 4 године; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 3. оверену фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству; 4. биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада установа културе; 5. уверење надлежног органа да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница (не старија од шест месеци), као и да није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности; 6. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); 7. доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење (оригинал). Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, потребне податке за контакт (телефон, е-маил), податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства (радни стаж) са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Документа за конкурс се достављају у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа. Изборни поступак спровешће се увидом у податке из пријаве и увидом у документа достављена уз пријаву. Директора Историјског архива у Неготину именује Скупштина општине Неготин на период од четири (4) године на предлог Управног одбора. Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор неће разматрати. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана оглашавања конкурса у дневном листу 'Данас' издању за територију целе Републике Србије, као и на сајту Националне службе запошљавања. Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком 'ЗА КОНКУРС' се подносе писаним путем препорученом пошиљком на адресу: Историјски архив Неготин, 19300 Неготин, Бранка Перића 13 или лично сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова на истој адреси. Пријаве на конкурс са навденом документацијом доставити у затвореној коверти.

Прочитај још...


120. година Теслиног торња и лабораторије на Лонг Ајледну, аутора Владимира Јеленковића и Зорана Јовановића Јуса и промоција другог издања књиге "Ђорђе Станојевић - биографија једног научника", аутора Ненада Војиновића

thumb

До 1900. године Никола Тесла (1856-1943) био је већ сматран најистакнутијим инжењером електротехнике, који је засенио свет својим изумима и тријумфом над Томасом Едисоном у "рату струја". Тада је започео свој најамбициознији пројекат - торањ на имању Вондерклиф, на Лонг Ајленду, удаљеном на око 110 километара од Њујорка. Израђен у периоду од 1901 -1902. године објекат је заснован на још једној Теслиној револуционарној идеји. Тесла је планирао да користи торањ да би постигао оно што је научна заједница тада сматрала немогућим: ГЛОБАЛНИ СИСТЕМ БЕЖИЧНИХ КОМУНИКАЦИЈА. Торањ би био прототип система који може да емитује музику, вести, извештаје са берзе, да обезбеди војне комуникације, чак и да шаље слике широм света, користећи само земљу као проводник. Био је то невероватни визионарски покушај стварања телекомуникационе инфраструктуре сличне оној што нам данас нуди Интернет. О изложби говори један од њених аутора ВЛАДИМИР ЈЕЛЕНКОВИЋ, дугогодишњи директор Музеја Николе Тесле. Овом приликом биће уприличена и промоција другог издања књиге "Ђорђе Станојевић - биографија једног научника", аутора Ненада Војиновића. Галерија "Еликсир фондације", четрвртак 28. јула у 19. часова на платоу хотела "Београд"

Прочитај још...


ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА РОЂЕЊА ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА

thumb

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ У НЕГОТИНУ У ЧЕТРВРТАК 7. АПРИЛА, У СПОМЕН СОБИ ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА СА ПОЧЕТКОМ У 19. ЧАСОВА ПОВОДОМ ДАНА РОЂЕЊА НАШЕГ НЕГОТИНЦА ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА, ОРГАНИЗУЈЕ 1. ПРЕДАВАЊЕ И ПРОМОЦИЈУ ВИДЕО РАДА "СТОПАМА ЂОРЂА СТАНОВИЋА", и РАДИО ДРАМЕ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ "ЂОРЂЕ СТАНОЈЕВИЋ - ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ЕЛЕКТРИФИКОВАО СРБИЈУ", МАША ПЕВАЦ - ДРАМАТУРГ; 2. "ДОСТИГНУЋА НА ПОЉУ ФОТОГРАФИЈЕ", предавање МИЛОРАД ДРЧА, ФОТОГРАФ; 3. "УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА НА ПРЕЛАЗУ ВЕКОВА", НЕНАД ВОЈИНОВИЋ арх. саветник и директор Архиву у Неготину;

Прочитај још...


ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ ЕПИСКОП ТИМОЧКИ (1834–1854)

thumb

С благословом Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве и благословом Његовог Преосвештенства Епископа тимочког Господина Илариона, СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА У НЕГОТИНУ АРХИВ СРПСКЕ ЦРКВЕ и ИСТОРИЈСКИ АРХИВ У НЕГОТИНУ организују изложбу о ДОСИТЕЈУ НОВАКОВИЋУ- ЕПИСКОПУ ТИМОЧКОМ (1834-1854) аутори изложбе су: Милош Матијевић и др Радован Пилиповић НА ДАН ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ - ДОМ КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА - СТАРА НЕГОТИНСКА ЦРКВА 14. ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ У 19 ЧАСОВА

Прочитај још...